S A L O N  S O I R E'E

973-957-0535

311 ROUTE 46 EAST - DENVILLE,NJ 07834

P H O N E

 973-957-0535

E M A I L

salonsoiree@outlook.com

A D D R E S S

311 ROUTE 46 EAST

 DENVILLE, NJ 07834

H O U R S

TUESDAY            11:00-5:00

WEDNESDAY      11:00-5:00

THURSDAY          11:00-9:00

FRIDAY                 11:00-5:00

SATURDAY           9:00-3:00